...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 โครงการควบคุมและดูแลการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุเพื่อจัดนิทรรสการพิเศษ “จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”

(จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง)